С рубрикаий, Անգլերեն, ֆլեշմոբ

Անգլերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբ

Անուն ազգանուն, էլ. հասցե 

Nare Suqiasyan

Դասարան, դպրոցի անուն

Southern School
5-1class

Քաղաք, գյուղ, երկիր

Village Parakar

Առկա՞ ես սովորում, թե՞ հեռավար

Հեռավար

What is your name?

My name is Nare.

How old are you?

I am 10․

When is your birthday?

I was born on June 28․

Where were you born?

I was born in the village of Parkar in Armenia․

How many members are there in your family? Who are they? Պատասխանը այսպես կարող է լինել. There are four members in our family: my father, mother, sister, and me. Իհարկե կարող են տարբերվել ձեր պատասխանները:

There are six members in our family: my grandfather, grandmother, father, mother, sister, and me.

What is your father? (մասնագիտությունը) My father is a … Կարող եք բառարանից օգտվել:

My father is a businessman․

What is your mother?

My mother is a psychologist.

What is your school name?

Mkhitar Sebastatsi Educational Complex․

Which school subject do you like?

I like math, history, English and Russian․

What is your hobby?

My hobby is painting and writing stories ․

What do you want to become? Ի՞նչ ես ուզում դառնալ: I want to become a … Կարող եք բառարան նայել:

I want to become a astronomer․

Which food do you like to eat? What do you like to drink?

I like to eat fruits, vegetables and berries․
I like to drink water and tea․

Which is your favourite season?

My favorite weather is winter ․

I wish you good luck.

Thank you․

Реклама