Հաշվետվություններ, Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկայի հաշվետվություն

Հաոկտեմբերյան Հաշվետվություն

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 04․10․2021

Մաթեմատիկական նախագիծ

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք 06․10․2021

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 07․10․2021

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք 12․10․2021

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 13․10․2021

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 13․10․2021

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք 14․10․2021

մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 41․10․2021

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 19․10․2021

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք 19․10․2021

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 19․10․2021

Մաթեմատրկա լրացուցչի աշխատանք 23․09․2021

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք 21․10․2021

Ուսումնական աշուն. 2021թ.

Реклама
Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկայի հաշվետվություն

Ուսումնական աշուն. 2021թ.

1․ Հետևյալ թվերը գրի՛ր կարգային գումարելիների գումարի

տեսքով․

67484=60000+7000+400+80+4

35841=30000+5000+800+40+1

628841=600000+20000+8000+800+40+1

2․ Կատարի՛ր գումարումը և ստուգի՛ր հանումով

7124+1321=8445

Ստուգում

՝

8445-1321=7124

3․ Կատարի՛ր բազմապատկում և ստուգի՛ր բաժանումով:

112 x 6=672

Ստուգում

՝

672:6=112

4. Կատարի՛ր մնացորդով բաժանումը, ապա ստուգիր ճիշտ ես

կատարել այն։

69:7=9 (5մն.)

— Ստուգում՝

9×7=64

64+5=69

5․ Ի՞նչ թիվ պետք է գումարել 101-ին, որպեսզի արդյունքը հավասար

լինի 258-ի և 49-ի գումարին։

258+49=307

307-101=206

6․Երկու արտերից ցորեն հավաքեցին․ առաջին արտից՝ 3200կգ,

երկրորդից՝ 8800կգ։ Ապա ամբողջ բերքը տարան սայլերով։ Քանի՞

սայլ պահանջվեց, եթե նրանցից յուրաքանչյուրում տեղավորվում էր

400կգ ցորեն։

3200+8800=12000

12000:400=30

7․ Բազմահարկ շենքում կա 64 բնակարան, իսկ նրա հարևանությամբ

գտնվող չորս միանման շենքերում՝ 144 բնակարան։ Բազմահարկ

շենքում որքանո՞վ ավելի բնակարան կա, քան հարևան շենքերից

յուրաքանչյուրում։

144:4=36

64-32=32

8․ Երկու ցանկապատ ներկելու համար անհրաժեշտ եղավ 25 աման

ներկ՝ յուրաքանչյուրում 3կգ։ Առաջին ցանկապատը ներկելու համար

օգտագործվեց 24կգ ներկ։ Քանի՞ կիլոգրամ ներկ օգտագործվեց

երկրորդ ցանկապատը ներկելու համար։

25×3=75

75-24=15

Ռուսաց լեզու

классная робота

Продолжите предложения, используя данные ниже слова.

  1. В булочной можно купить баранки, печенье, гата, кекс, торт, колокольчики, подснеж ники.
  2. В цветочном магазине можно купить ромашки, розы, тюльпаны подснеж
  3. В книжном магазине продаются книги альбомы тетради учебники

  1. Слова для справок:
С рубрикаий, Մաթեմատիկա

Մաթեմատրկա լրացուցչի աշխատանք 23․09․2021

235.

Կիռարելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով:

ա.64+18+36=18+36+64=118

18+36=54

54+64=118

բ.393+8+92+107=92+8+107+393=500

92+8=100

100+107=207

393+207=500

գ.276+9+24+91=9+91+24+276=390

91+9=100

100+24=124

276+124=390

246.

12 միանման անոթների մեջ տեղավորվում է 36լ խաղողի հյութ:Դույլի տարողությունը 4 անգամ մեծ է անոթի տարողությունից:Քանի՞ դույլ կպահանջվի 120լ խաղողի հյութ լցնելու համար:

36×4=144

250.

Ապրանքատար գնացքն արդեն 5ժ էր,ինչ ճանապարհին էր,երբ նույն կայարանից նույն ուղղությամբ շարժվեց ճեպընթաց գնացքը:Քանի՞ ժամ հետո ճեպընթաց գնացքը կհասնի ապրանքատարին,եթե ապրանքատար գնացքը 1 ժամում անցնում է 60կմ,իսկ ճեպընթացը՝90կմ:

251.

Երկու ավազանները սկսեցին ջուր լցնել,ընդ որում առաջինում արդեն 15 դույլ ջուր կարր,իսկ երկրորդը դատարկեր:Քանի ժամ հետ ավազաներում նույն քանակությամբ ջուր կլինի,եթե 1 ժամում առաջինի մեջ լցնում են 60 դույլ ջուր,իսկ երկրորդի մեջ՝63 դույլ:

Բնագիտություն

ԼՈՒՍԻՆԸ ՈՐՊԵՍ ԵՐԿՐԻ ԱՐԲԱՆՅԱԿ: ԼՈՒՍՆԻ ՓՈՒԼԵՐԸ

Լուսինը Երկրի շուրջը պտտվող երկնային մարմին է, և այդ պատճա­ռով դրան անվանում են Երկրի բնական արբանյակ: Լուսինն  իր ծավալով մոտ 50 անգամ փոքր է երկրա­գնդից : Երկրից Լուսնի հեռավորությունը մոտ 385000 կմ է: Լուսինը Երկրի շուրջ մեկ լրիվ պտույտ է կատարում 27 օր և 7 ժամում: Ճիշտ նույնքան ժամանակում նա մեկ պտույտ է կատարում նաև իր առանցքի շուրջր: Դա է պատճառը, որ Երկրից Լուսինը միշտ մեզ երևում է միայն մի կողմով:

Լուսինր սեփական լույս չունի: Մենք Լուսինր տեսնում ենք, որովհետե Արեգակի լույսն րնկնում է նրա վրա ե անդրադառնում դեպի մեզ: Երկրի շուրջր պտույտի հետեանքով Լուսնի տեսանելի մասն անրնդհատ փոփոխվում է և մեզ երևում է տարբեր չափերով:

Մոտավորապես մեկ ամսվա ընթացքում Լուսնի տեսանելի մասն աս­տիճանաբար մեծանում է, Լուսնի սկավառակը դառնում է ամբողջովին տեսանելի, այնուհետե սկսում է փոքրանալ: Այդ գործրնթացը պարբերա­բար կրկնվում է: Լուսնի տեսանելի մասերն անվանում են Լուսնի փուլեր:

Երբ Լուսինը գտնվում է Արեգակի ու Երկրի միջև, նրա՝ դեպի Երկիր ուղղված մասը չի լուսավորվում, հետևաբար՝ տեսանելի չէ: Դա նորալուսնի փուլն է: Դրանից 1-2 օր հետո Լուսնի սկավառակի աջ կողմում սկսում է հայտնվել և աստիճանաբար մեծանալ Լուսնի բարակ եղջյուրը: Նորալուսնից մեկ շաբաթ անց արդեն երևում է Լուսնի սկավառակի կեսը: Դա կիսալուսնի փուլն է: Մոտավորապես ես մեկ շաբաթ անց Լուսինը երևում է ամբողջովին լուսավորված սկավառակի տեսքով. դա լիալուսնի փուլն է: Դրանից հետո Լուսնի տեսանելի մասն սկսում է աստիճանաբար փոքրա­նալ, և մեկ շաբաթ անց նորից երևում է միայն կեսը, այնուհետե ևս մեկ շա­բաթ անց Լուսինն անհետանում է՝ վերադառնալով իր սկզբնական՝ նորալուսնի փուլին:

Դուք ինքներդ գիշերը նայելով Լուսնի եղջյուրին՝ հեշտությամբ կարող եք որոշել. աճո՞ւմ, թե՞ նվազում է նա: Եթե Լուսինը երեում է ) տեսքով, ա­պա աճման փուլում է, իսկ եթե ունի ( տեսքը, ուրեմն՝ նվազում է:

Քանի որ Լուսինը համեմատաբար մոտ է Երկրին, ուստի բավականա­չափ լավ ուսումնասիրված երկնային մարմինն է: Նույնիսկ սովորական հե­ռադիտակով կարելի է նշմարել Լուսնի մակերևույթի կառուցվածքի որոշ առանձնահատկություններ: Հզոր աստղա­դիտակների և ավտոմատ կայանների օգ­նությամբ կատարված ուսումնասիրու­թյունների շնորհիվ կազմվել է Լուսնի մա­կերևույթի մանրամասն քարտեզը:

Լուսնի մակերևույթը պատված է փո­շու և ժայռաբեկորների խառնուրդով: Լուսնի վրա կան բարձր լեռնաշղթաներ: Առանձնապես շատ են խառնարանները, որոնք առաջացել են երկնա­քարերի հարվածների և հրաբուխների ժայթքումների հետևանքով:

Լուսինը մթնոլորտ չունի, ինչի հետևանքով նրա մակերևույթի վրա ցերեկը ջերմաստիճանը բարձրանում է մինչե 120 0C, իսկ գիշերն իջնում մինչե -160 0C: Թթ­վածնի և ջրի բացակայության հետևան­քով Լուսնի վրա բուսական և կենդանական աշխարհ գոյություն չունի:

Առաջին անգամ մարդը Լուսնի վրա ոտք դրեց 1969 թվականին, երբ «Ապոլոն-11» տիեզերանավի անձնակազմի անդամներ Նեյլ Արմսթրոնգը և էդվին Օլդրինը լուսնախցիկով վայրէջք կատարեցին Լուսնի մակերևույթին:

Без рубрики

Տրված բառերից նորերը կազմիր ակ, իկ, ուկ մասնիկներով (ածանցներով):
Այդ ածանցներն ի՞նչ իմաստ են տալիս բառին:

Ա. Աստղ-իկ, արկղիկ, թիթեռակ, թերթակ, գետակ, նավակ, դուռ(նակ), թռչունիկ, խոզուկ, գառ(նուկ):
Բ. Հայր-իկ,մայր-իկ, տատուկ, պապիկ, քաղցրիկ, անուշիկ, որդիուկ, տաքուկ, հարսնիկ:

Տրված բառերից տեղ ցույց տվող ածանցավոր բառեր կազմի՛ր:
Գրի՛ր գործածված մասնիկները (ածանցները): Կազմածդ ո՞ր բառերն են մեծատառով սկսվում:

Օրինակ՝
հույն-Հունաստան:

Հիվանդ հիվանդանոց,ծաղիկ ծաղկանոց, մուկ մկեստան, հայ Հայաստան, այբուբեն -այբենարան, դաս-դասանրան, դպիր-դպիոց, դարբին-դարդնոց, հյուր-հյուրանոց, զոր(ք-զորքանոց), ռուս-ռուաստան, գործ-գործարան, բրուտ-բրուտանոց, կույս-կույսանոց, ուզբեկ-Ուզբեկստան, հնդիկ-Հնդկաստան,

Բնակավայր կամ տեղանք ցույց տվող բառերին այնպիսի ածանցներ ավելացրու, որ նոր բառերը տվյալ տեղի բնակչի իմաստն արտահայտի:

Օրինակ՝
լեռն-լեռնցի:

Երևան, քաղաք, Վան, Մուշ, Աշտարակ, Արտաշատ, Դվին, Կարս, Գյումրի, Լոռի, Ամերիկա, Նյու-Յորք, Լոնդոն, սար, գյուղ:

Տվյալ բառազույգերի արմատները տեղափոխելով՝ բաղադրյալ նոր բառեր ստացի՛ր:

Օրինակ՝
բարեժպիտ, մանկամիտ-բարեմիտ, մանկաժպիտ:

ա) Ջրհարս, ծովանկար,
բ) ժանգապատ, արծաթագույն,
գ) հողածին, ջրաղաց,
դ) զորամաս, երկրամաս:

Տրված բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր: Արմատներն ի՞նչ մասնիկով են կապվում:
Օրինակ՝
Գրատախտակ- գր(գիր)+ա+տախտակ:
Ձեռագիր, գեղանկար, շրջազգեստ, սիրահոժար, դեղնակտուց, հոդակապ:

Տրված արմատների կրկնությամբ բառեր կազմի՛ր (արմատների մեջ ի՞նչ փոփոխություն է կատարվում):
Օրինակ՝
Փալաս-փուլուս:
Աման, մարդ, պարապ, պակաս, մանր, փոքր, ոլոր, սուս: 108