С рубрикаий, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 10․11․2021

729.Մանկապարտեզում  կա 20 հեծանիվ  դրանց մի մասը երկանիվ է մի մասը եռանիվ։Բոլոր հեծանիվները միասին ունեն 55 անվ։Քանի երկանիվ հեծանիվ կա մանկապարտեզում։

5=2+3

55:5=11

11×3=33

11×2=22

Ստ․

22+33=55

748.

739x(296-18)-(644-600)x2

1)296-18=278

2)644-600=44

3)739×278=205442

4)44×2=88

5)205442-88=205354

3680:20-(394-90):2

1)394-90=304

2)3680:20=1844

3)304:2=152

4)1844-152=1692

(6992:38+6293:31)x15-349

1)6992:38=184

2)6293:31=203

3)184+203=387

4)387×15=5235

5)5235-349=4896

16218:53+75×74-30

1)16218:53=36

2)75×74=5550

3)5550+36=5586

4)5586-30=5556

Реклама
Անգլերեն

Pat simple Regular Verbs

Exercise 8

Youssef watched TV and listened to the radio yesterday. He didn’t clean the house or water the flowers.

Mr & Mrs  Hill cleaned the house and watched TV yesterday. They didn’t water the flowers or

listen to the radio.

Carmen watered the flowers and watched TV yesterday. She didn’t clean the house or listen to the radio.

Exercise 10

1 Did the boys watch  a film last night? Yes, they did.

2 Did Mum clean the house yesterday? No, she didn’t.

3 Did your grandparents visit you last weekend? Yes, they did.

4 Did Steve play basketball last weekend? Yes, he did.

5 Did you and Claire clean your rooms last Monday? No, me didn’t.