Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա-լրացուցիչ աշխաանք

1043 Չորս պարկերից առաջինում կար 156ընկույզ։ Երբ  առաջին 10 ընկույզը լցրեցին երկրորդի մեջ, 8-ը երրորդի մեջ, իսկ 12-ը չորրորդի մեջ ապա պարկերում ընկույզների քանակները հավասարվեցին։Ընդամենը քանի՞ ընկույզ կար այդ 4 պարկերում։

10+8+12=30

156-30=126

126-10=116

126-8=118

126-12=114

 1044 A վայրից հակադիր ուղղություններով շարժվեցին հեծանվորդն ու մոտոցիկլավարը։Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց նրանց միջև հեռավորությունը 36կմ էր։Հաշվիր, թե այդ պահին նրանցից յուրաքանչյուրը որքան ճանապարհ էր անցել, եթե մոտոցիկլաարը անցել էր 3 անգամ ավել, քան հեծանվորդը։

36:4=9կմ

9×3=27կմ

1045 A և B վայրերից իրար ընդառաջ միաժամանակ շարժվեցին երկու հեծավորդ։ Նրանցից մեկի արագությունը 20կմ/ժ էր, մյուսինը՝22կմ/ժ։ Նրանք հանդիպեցին շարժվելուց երկու ժամ հետո։Հաշվիր A ից  B ճանապարհի երկարությունը։

22×2=44

20×2=40

40+44=84

Реклама
Հայոց լեզու

Թվական-գործնական աշխատանք

  1. Հետևյալթվականներըգրելտառերով` 54, 847, 6985, 12546, 68, 95, 15, 58, 697, 89:

54-հիսոնչորս

847-ութ հարյուր քառասունյոթ

6985-վեց հազար ինը հարյուր ութսունհինգ

12546-տասներկու հազար հինգ հարյուր քառասունվեց

68-վաթսունութ

95-իննսունհինգ

15-տասնհինգ

58-հիսունութ

697-վեց հարյուր իննսունյոթ

89-ութսունինը

  • Գրեք, թե որ թվականներ են գրվում միասին, իսկ որոնք՝առանձին:
  1. Թվականները գրվում են միասին, օրինակ՝ երեսունվեց, յոթանասունութ

  100-ից բարձր թվականները գրվում են անջատ, օրինակ՝ երկու հարյուր քսանչորս

  • Գրեք բոլոր տասնյակները և բառակազմորեն դրանք վերլուծեք՝առանձնացնելով արմատն ու ածանցը: Ո՞ր ածանցն է կրկնվում, ձեր կարծիքով դա ի՞նչ իմաստ ունի:

Տաս-պարզ

Քսան-պարզ

Երեսուն-երեք+սուն

Քռասուն-չորս+սուն

Հիսուն-հինգ+սուն

Վաթսուն-վեց+սուն

Յոթանասուն-յոթ+ա+սուն

Ութսուն –ութ+սուն

Իննսուն-ինը+սուն

Կրկնվում է սուն ածանցը։Իմ կարծիքով այն նշանակում է տասնավորները ընդգծող ածանց։