С рубрикаий, Մաթեմատիկա

մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 41․10․2021

512

Բասկետբոլիստի 50 նետումներից 22-ը չեն հասել նպատակին։Դիպուկ նետումներից 9-ը նա արել է գտնվելով տուգանային հրապարակի սահմաններից դուրս։ Տուգանային հրապարակի ներսից արված հաջող  նետումներից թիմը ստանում է 2 միավոր, իսկ դրսից արվածից՝3 միավոր։ Իր թիմի համար քանի՞ միավոր է վաստակել  բասկետբոլիստը։

50-22=28

28-9=19

19×2=38

9×3=27

513

Երեք զամբյուղներում հավասար քանակներով նուռ կար։ Երբ յուրաքանչյուր զամբյուղից վերցրին երեք նուռ, բոլոր զամբյուղներում միասին այնքան նուռ մնաց, որքան մինչ այդ կար երկու զամբյուղում։ Քանի՞ նուռ կար յուրաքանչյուր զամբյուղում։

9-3=6

6×3=18

9+9=18

514

Տասներկումասանոց կինոնկարի հեռուստատեսային ցուցադրումը տևում է 15 ժամ՝ներառյալ գովազդի ժամանակը։ Կինոնկարի բոլոր մասերը նույն տևողությունն ունեն։ Որքա՞ն է յուրաքանչյուր մասի տևողությունը, եթե այն ուղեկցվում է տասրոպեանոց գովազդով։

15×60=900

900-10=890

890:12=74(1մն)

74։60=1ժ14ր1վ

515

Երեք առևտրականներ միասին վաստակել են 80000 դրամ։ Առաջին և երկրորդ առևտրականները միասին վաստակել են 48000 դրամ, իսկ երկրորդն ու երրորդը միասին՝78000 դրամ։ Որքա՞ն է վաստակել  յուրաքանչյուրը։

80000-48000=32000

78000-32000=46000

48000-46000=2000

С рубрикаий, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք 14․10․2021

502.

Ինչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական  թիվի  11-ի բաժանելիս։

12։11ժ1(մն)

21։1(10)

503.

Ինչ ամենափոքր մնացորդ կարող է ստացվել բնական թվերի  բաժանման ժամանակ։

19։9=2 (1մն)

504.

Գտեք ամենամեծ եռանիշ թիվը,որը 5-ի բաժանելիսջ ստացվող  մնացորդը 1 է։

996։5=199(1մն)

510․

(921-138:23)x(374+1287:33)

138:23=6

921-6=915

1287:33=39

374+39=413

413×915=377895

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 13․10․2021

449

(324-17)x(30-25)

30-25=5

324-17=307

307×5=1585

(894-633)x(972-69)

894-633=261

972-69=311

311×261=79521

(1007-388)x(59-46)

59-46=13

1007-388=619

13×619=8045

(800-445)x(378-211)

800-445=355

378-211=167

167×355=56285

460

Երկու տակառներից առաջինում  կար 48լ ջուր , երկրորդում՝30լ։Ինչքա՞ն ջուր պիտի վերցենի առաջին տակառից, որպեսզի երկու տակառներում մնա ընդամենը  60լ  ջուր։

60:2=30

48-30=18

48-18=30

30+30=60

462

Ջահի լամպերից 100-ը  մեծ էին, իսկ մյուսները՝ փոքր։Երբ մեծ լամպերից 9-ը և փոքրերից 27-ը այրվեցին, դահլիճը լուսավորվում էր 323 լամպով։ Քանի՞ փոքր լամպ կար ջահի վրա։

9+27=36

323+36=359

359-100=259

464

Համերգին ներկա էր 938 ունկնդիր։ Նրանցից 265-ը տոմսի համար վճարել էին 5000-ական դրամ, 326-ը՝3000-ական, իսկ մյուսները ՝1500-ական։Ի՞նչ գումար էր հավաքվել համերգային դահլիճի տոմսարկղում։

265×5000=1325000

326×3000=978000

265-326=139

139×1500=208500

465

Աշակերտը տանը գրավոր առաջադրանքները կատարել է 55 րոպեում։ Որքա՞ն ժամանակ է նա հատկացրել բանավոր դասերին, եթե սկսել է կատարել հանձնարարությունները ժ․ 18,15-ին և վերջացրել  է  ժ․20․10-ին։

20 10-18 15=2ժ 5ր

3625<3714

68899>1000

8374<1999

98999>97999

487

6×32+48:(16+8)=194

6x(32+48):16+8=38

(6×32+48):16+8=23

6x(32+48:16+8)=258

Հարությունը 36 տարեկան է Անին 35 Սոֆին 14 Նարեն 10 արևը 1։Քանի տարեկան էր Հարությունը  երբ   ծնվեց Անին։ Քանի տարեկան էր Անին երբ ծնվաց Սոֆին։ Քանի տարեկան էր Սոֆին  երբ ծնվաց Նարեն։ Քանի տարեկան էր Նարեն երբ ծնվաց Արևը։

36-35=1

35-14=21

14-10=4

10-1=9

Երկու տակառում միյասրին կա 50կգ ղնկույզ եթե առաջինցի երկրորդ տակառ տեղափոխենք 16 կգ ընկույզ  նրանց քաշերը կհավասավեն։Քանի կգ ընկույզ կա տակառներից յուրաքանչյուրում։

50։2=25

25-16=9

25+16=41

С рубрикаий, Մաթեմատիկա

ԼՈՒՍԻՆԸ ՈՐՊԵՍ ԵՐԿՐԻ ԱՐԲԱՆՅԱԿ: ԼՈՒՍՆԻ ՓՈՒԼԵՐԸ

Լուսինը Երկրի շուրջը պտտվող երկնային մարմին է, և այդ պատճա­ռով դրան անվանում են Երկրի բնական արբանյակ: Լուսինն  իր ծավալով մոտ 50 անգամ փոքր է երկրա­գնդից : Երկրից Լուսնի հեռավորությունը մոտ 385000 կմ է: Լուսինը Երկրի շուրջ մեկ լրիվ պտույտ է կատարում 27 օր և 7 ժամում: Ճիշտ նույնքան ժամանակում նա մեկ պտույտ է կատարում նաև իր առանցքի շուրջր: Դա է պատճառը, որ Երկրից Լուսինը միշտ մեզ երևում է միայն մի կողմով:

Լուսինր սեփական լույս չունի: Մենք Լուսինր տեսնում ենք, որովհետե Արեգակի լույսն րնկնում է նրա վրա ե անդրադառնում դեպի մեզ: Երկրի շուրջր պտույտի հետեանքով Լուսնի տեսանելի մասն անրնդհատ փոփոխվում է և մեզ երևում է տարբեր չափերով:

Մոտավորապես մեկ ամսվա ընթացքում Լուսնի տեսանելի մասն աս­տիճանաբար մեծանում է, Լուսնի սկավառակը դառնում է ամբողջովին տեսանելի, այնուհետե սկսում է փոքրանալ: Այդ գործրնթացը պարբերա­բար կրկնվում է: Լուսնի տեսանելի մասերն անվանում են Լուսնի փուլեր:

Երբ Լուսինը գտնվում է Արեգակի ու Երկրի միջև, նրա՝ դեպի Երկիր ուղղված մասը չի լուսավորվում, հետևաբար՝ տեսանելի չէ: Դա նորալուսնի փուլն է: Դրանից 1-2 օր հետո Լուսնի սկավառակի աջ կողմում սկսում է հայտնվել և աստիճանաբար մեծանալ Լուսնի բարակ եղջյուրը: Նորալուսնից մեկ շաբաթ անց արդեն երևում է Լուսնի սկավառակի կեսը: Դա կիսալուսնի փուլն է: Մոտավորապես ես մեկ շաբաթ անց Լուսինը երևում է ամբողջովին լուսավորված սկավառակի տեսքով. դա լիալուսնի փուլն է: Դրանից հետո Լուսնի տեսանելի մասն սկսում է աստիճանաբար փոքրա­նալ, և մեկ շաբաթ անց նորից երևում է միայն կեսը, այնուհետե ևս մեկ շա­բաթ անց Լուսինն անհետանում է՝ վերադառնալով իր սկզբնական՝ նորալուսնի փուլին:

Դուք ինքներդ գիշերը նայելով Լուսնի եղջյուրին՝ հեշտությամբ կարող եք որոշել. աճո՞ւմ, թե՞ նվազում է նա: Եթե Լուսինը երեում է ) տեսքով, ա­պա աճման փուլում է, իսկ եթե ունի ( տեսքը, ուրեմն՝ նվազում է:

Քանի որ Լուսինը համեմատաբար մոտ է Երկրին, ուստի բավականա­չափ լավ ուսումնասիրված երկնային մարմինն է: Նույնիսկ սովորական հե­ռադիտակով կարելի է նշմարել Լուսնի մակերևույթի կառուցվածքի որոշ առանձնահատկություններ: Հզոր աստղա­դիտակների և ավտոմատ կայանների օգ­նությամբ կատարված ուսումնասիրու­թյունների շնորհիվ կազմվել է Լուսնի մա­կերևույթի մանրամասն քարտեզը:

Լուսնի մակերևույթը պատված է փո­շու և ժայռաբեկորների խառնուրդով: Լուսնի վրա կան բարձր լեռնաշղթաներ: Առանձնապես շատ են խառնարանները, որոնք առաջացել են երկնա­քարերի հարվածների և հրաբուխների ժայթքումների հետևանքով:

Լուսինը մթնոլորտ չունի, ինչի հետևանքով նրա մակերևույթի վրա ցերեկը ջերմաստիճանը բարձրանում է մինչե 120 0C, իսկ գիշերն իջնում մինչե -160 0C: Թթ­վածնի և ջրի բացակայության հետևան­քով Լուսնի վրա բուսական և կենդանական աշխարհ գոյություն չունի:

Առաջին անգամ մարդը Լուսնի վրա ոտք դրեց 1969 թվականին, երբ «Ապոլոն-11» տիեզերանավի անձնակազմի անդամներ Նեյլ Արմսթրոնգը և էդվին Օլդրինը լուսնախցիկով վայրէջք կատարեցին Լուսնի մակերևույթին:

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Ինչո՞ւ է Լուսինը միշտ դեպի Երկիր ուղղված միայն մի կողմով:

Լուսինը Երկրի շուրջ մեկ լրիվ պտույտ է կատարում 27 օր և 7 ժամում: Ճիշտ նույնքան

  1. Ինչի՞ հետևանքով են առաջանում Լուսնի փուլերը:

Նորալուսնից մեկ շաբաթ անց արդեն երևում է Լուսնի սկավառակի կեսը: Դա կիսալուսնի փուլն է: Մոտավորապես ես մեկ շաբաթ անց Լուսինը երևում է ամբողջովին լուսավորված սկավառակի տեսքով. դա լիալուսնի փուլն է: Դրանից հետո Լուսնի տեսանելի մասն սկսում է աստիճանաբար փոքրա­նալ, և մեկ շաբաթ անց նորից երևում է միայն կեսը, այնուհետե ևս մեկ շա­բաթ անց Լուսինն անհետանում է՝ վերադառնալով իր սկզբնական՝ նորալուսնի փուլին:

  1. Ի՞նչ կառուցվածք ունի Լուսնի մակերևույթը:

Լուսնի մակերևույթը պատված է փո­շու և ժայռաբեկորների խառնուրդով: Լուսնի վրա կան բարձր լեռնաշղթաներ:

  1. Ինչո՞ւ Լուսնի վրա կյանք գոյություն չունի:

Լուսինը մթնոլորտ չունի, ինչի հետևանքով նրա մակերևույթի վրա ցերեկը ջերմաստիճանը բարձրանում է մինչե 120 0C, իսկ գիշերն իջնում մինչե -160 0C: Թթ­վածնի և ջրի բացակայության հետևան­քով Լուսնի վրա բուսական և կենդանական աշխարհ գոյություն չունի:

  1. Ե՞րբ է մարդը ոտք դրել Լուսնի վրա:

Առաջին անգամ մարդը Լուսնի վրա ոտք դրեց 1969 թվականին։

  1. Գիշերը նայեք Լուսնին: Նրա տեսքից որոշեք, թե մոտակա օրերին իր եղջյուրը կաճի՞, թե՞ կնվազի:
Մաթեմատիկա

398

9×1075=9675

576×7=4032

953×43=40979

72×409=29448

567×1239=801513

19074×87=1459438

404

(6518818+2372):(4331-1341)=2181

(77073217+3023):(68906-576)=1128

():()

409

Երկու գրադարակներում կա 74 գիրգ։Եթե նրամցից մեկին մյուսի մեջ տեղափոխենք 13 գիրք ապա գրադարակներում դրված գիքերի քանակը կհավասարվեն։Քանի  գիրք  կա  գրադարակներից  յուրաքանչյուրում։

74:2=27

27-13=14

27+13=40

411

Հանդիսարանում կա 35 կարգ յուրաքանչյուրում 12 աթող քանի կարգ կլինի հանդիսարանու ,եթե աթոռների ընդհանուր քանակը նույնը մնա  իսկ յուրաքանչյուր կարգու եղած աթոռների քանակը դարձվի 15։

35×12=420

420։15=28

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկական նախագիծ

Այսօր մենք սովորեցրեցինք երրորդ դասարանցիներին բլոգավարություն։Մենք նրանց սովորեցրեցինք Ctrl c, Ctrl v, Ctrl z կոճակները օգտագործելու ձևերը, ինչ նաև սովորեցրեցինք գրածի վրա հղում տեղադրել ։ Մենք երեխաներին ցույց տվեցինք, թե ինչպես կարող են բլոգում աղյուսյակ գծել և նրանց հետ կրկնեցինք ուղղանկյան պարագիծը։

С рубрикаий, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 04․10․2021

357

 71237

+

 29963             1

101200

16394

+

30781

47175

  3763

+

  9999

13762

360

Աղիկն  ամեն օր կարդուն է 30 էջ ,որից հետո էջանշան է դրվում գրքի մեջ։Երբ նա էջանշանը մեջ դրել է 6 անգամգրքի նրան մնացել էր կարդալու 18 էջ Քանի էջ կա ։

30×6=180

180+18=198

365

Մի աշակերտի առաջադրանք էրտրված մի թիվ  բաժանլ 18 իսկ երկրորդին նույն թիվե բաժանել 54-ի ։Առաջինի ստացած պատասխանը 27 էր։Ինչ թիվ էր ստացել  երկրորդը ,եթե երկուսն էլ ճիշտ էին կատարել  բաժանումը։

18×27=486

486:54=9

С рубрикаий, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք 30․90․2021

338

Գրքում կա 532 էջ։Տղան  ամեն օր կերդում է 37 էջ։Կկարողանա  նա կարդալամբողջ գիրքը 2 շաբաթում

2 շաբաթ=14օր

14×37=518

532-518=14

340

Գնեցին 10 տուփ քախցրավենիք յուրաքանչյուրը 1600 դրամով,և  5 միանման տորթ։Այյդ ամենի համար վճարեցին 36000 դրամ քանի դրամ վճարեցին մեկ տորթի համար։

10×1600=16000

36000-16000=20000

20000:5=4000

343

Դահլիճու կար 20 կարգ։Երբ յուրաքանչյուր  կարգու եղած տեղերի քանակը ավելացավ 5 ով  դահլիճի բոլոր տեղերի քանակը դարդավ  540։Սկզբում քանի տեղ կար յուրաքանչյուր կարգում։

540:20=27

27-5=22

С рубрикаий, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 29․09․2021

310

Զինորների գումարտակը շարժվում է երկու շարյունով։Յուրաքնչյուր  շարյունում  կա 14 շարք,յուրաքանչյուր  շարքում կա 16 զինվոր Քանի զիմվոր կա գումարտակում ։Հշվումները կատարիր երկու  եղանակով։

16×14=224

224×2=448

Կամ

224+224=448

319

Երկու գյուղերից ,որոնց հառավորությունը 100 կմ է,միառժամանակ դուրս եկան երկու հեծյալ։Նրանցիցմեկը 1 ժամում անցնումեր 20կմ,մյուսե 30կմ։Քանի ժամ հետո նրանք կհանդիպեն։

30×2=60

20×2=40

Ստուգում

60+40=100

321

Ֆուդբոլի հավաքական թիմը կազմված էր 1-23 համրներ ունեցող ֆուբոլիստներից։Խաղին մասնաքցում էր 11 ֆուդոլիստ,ընդ ․որում ամենամեծ համարիշն ուներ 18 համարանիշով խաղացողը։Ինչ համարով ֆուդբոլիցտներ էին նստած պահեստայիների նստարանրին եթե խաղացող ֆուդբոլիստներին տասի համարները բնական թվերի շարքի առաջին տասը թիվն էին։

11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23

322

Մայրը33 տարեկան է ,նույքան էլ երեխաների տարիքների գումարն է։Երեխաներից կրթսերը 8 տարեկան է։Քանի երեխա ունի մայրը և քանի տարեկան են նրանք,եթե երեխաների  տարիքների տարբերությունը նույնն են։

8+3=11

11+3=14

8+11+14=33