Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

1152 Գտնել կոտորակների լրացուցիչ արտադրիչները։

3/4 և 1/6=12

12:4=3

12:6=2

3/4=3×3/4×3=9/12

1/6=1×2/6×2=2/12

1/60 և 1/24=120

120:60=2

120:24=5

1/60=1×2/60×2=2/120

1/24=1×5/24×5=5/120

8/33 և 8/44=132

132:33=4

132:44=3

8/33=8×4/33×4=36/132

8/44=8×3/44×3=28/132

23/18 և 11/20=180

180:18=10

180:20=9

23/18=23×10/18×10=230/180

11/20=11×9/20×9=99/180

9/5 և 3/10=20

10:5=2

10:10=1

9/5=9×2/5×2=18/10

3/10=3×1/10×1=3/10

8/7 և 14/13=91

91:7=13

91:13=7

8/7=8×13/7×13=104/91

14/13=14×7/13×7=98/91

16/21 և 6/35=735

735:21=35

735:35=21

16×35/21×35=560/735

6/35=6×21/35×21=126/735

1/24 և 3/28=168

168:24=7

168:28=6

1/24=1×7/24×7=7/168

3/28=3×6/28×6=18/168

1153 Գտնել կոտորակների լրացուցիչ արտադրիչները

3/5  ,11/15  և 21/10=30

30:5=6

30:15=2

30:30=1

9/14 ,25/21 և 1/28=252

252:14=18

252:21=12

252:28=9

7/3, 9/10 և 18/13=390

390:3=130

390:10=39

390:13=30

31/75 ,23/50 և 22/25=150

150:75=2

150:50=3

150:25=6

1/6 ,11/30 և 111/8=120

120:6=20

120:30=4

120:8=15

41/12 ,13/16 և 7/8=48

48:12=4

48:16=3

48:8=6

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա-լրացուցիչ աշխատանք

1098  Գրել այն կոտորակը, որին հավասար է տրված բաժինների գումարը.

1/3+1/3=2/3

1/5+1/5+1/5=3/5

1/2+1/2+1/2=3/2

1/4+ 1/4+1/4+1/4+1/4=5/4

1/4+ 1/4+1/4=3/4

1/3+1/3+1/3+1/3=4/3

1099. Բաժինների գումարի տեսքով ներկայացնել սովորական կոտորակը.

5/7=2/7+3/7

3/2=2/2+1/2

 3/4 =2/4+1/4 

5/8 =3/8+2/8

 10/11 =6/11+4/11

2/3 =1/3+1/3

 3/10 =2/10+1/10

 7/4 =5/4+2/4

6/7 = 4/7+2/7

8/9 = 6/9+2/9

1100. Հաշվել արտահայտության արժեքը.

Ա) 3 + 6/2 x 5 = 9/10

Բ) 11 + 9/5 + 2 = 20/7

Գ) 7 x 8 + 20/6 x 5 – 4 x 3 = 76/18

Դ) 3 x 9 – 2 x 8/4 x 5 + 6 x 7 = 11/62

Ե) 18 : 3 – 28 : 7/3 x 9 + 9 x 4 = 2/63

Զ) 7 x 8 + 81 : 9/6 x 6 – 105 : 3 = 65

Հաշվետվություններ, Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկայի հաշվետվություն

Նորեմբերյան Հաշվետվությում

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 09․11․2021

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 10․11․2021

Մաթեմատիկա-լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա- լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա -լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա-լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա -լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա -լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա-լրացուցիչ աշխատանք