Без рубрики

Գրադարանային հաշվետվություն

Այս ամիս գրադարանում ես կարդացի «Ամեն ինչ տանիքի Կառլսոնի մասին մասին» գրքի մի քանի գլուխ։Այդ գիրքը ինձ շատ դուր եկավ։ Ինձ հատկապես դուր եկավ Կառլսոնը։Նա շատ ակտիվ ,աշխույժ և հետաքրքրասեր կերպար է։ Ես կարդացի «Հեքիաթներ հեռախոսով» գիրքը։ Այդ գրքում կային տարբեր հեքիաթներ ինձ ամենից շատ դուրս եկավ «Բաժաանած երկուսի» հեքիաթը։

Реклама
1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

638 Ամբողջ թվերի զույգի համար ստուգե՛ք բազմապատկման տեղափոխական օրենքի ճշտությունը.

ա) +7, –4,

+7, x –4,=-24

-4 x +7 =-24

գ) –2, +8,

-2 x +8 =-16

+8 x-2 =-16

641Որոշե՛ք արտադրյալի նշանը և կատարե՛ք բազմապատկումը.
ա) (–2) · (+3) · (–7),=42

գ) (–5) · (–4) · (+3 ) · (–2),=-120

644Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք + կամ – նշանը այնպես, որ ստացվի
հավասարություն.
ա) (–5) · (+10) · (–8) · (–6) = -5 · +10 · +8 · +6,

գ) (+6) · (+2) · (–9) · (+3) = -6 · 2 · 9 · 3,

647 Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.
ա) (–1 ) · (+1 ) · (–1 ) · (+1 ) · (–1 ),=-1

գ) (+4 ) · (–5 ) · (+8 ) · (–2 ) · (–4 )=-5824

655

Կաթից ստացվում է 20 % սերուցք, իսկ սերուցքից՝ 18 % կարագ։
Որքա՞ն կարագ կստացվի 50 կգ կաթից։

50×20:100=10

10×18:100=1 8/10

661

Շրջանագծի շառավիղը 8 սմ է (տե՛ս նկ. 70)։ Որքա՞ն է քառակուսու
անկյունագծերի երկարությունների գումարը։

8×4=32

  1. ABCD ուղղանկյան BD անկյունագծի երկարությունը 26 սմ է, ABD
    եռանկյան պարագիծը` 60 սմ (տե՛ս նկ. 71)։ Որքա՞ն է ABCD
    ուղղանկյան պարագիծը

60-26=34 լայն․

68-34=22

1, 6-րդ դասարան, Հայոց լեզու

Հայոց լեզու

1. Տրված բառերից նոր բառեր կազմի՛ր -ոց (-նոց, -անոց) ածանցով:

ա) Ծաղիկ, հյուր, ավազակ, մեղու:

Ծաղկանոց հյուրանոց ավազականոց մեղվանոց

բ) Գոգ, ձեռ, մատ:

գոգնոց ձեռնոց մատնոց

զ) Կապել, խարտել, սփռել:

Կապոց խարտոց սփռոց

դ) (Քսան) դրամ, (հինգ) կիլոգրամ, (երեք) մետր:

Քսանդրաանոց

հինգկիլոգրամանոց

երեքմետրանոց

ե) Խշշալ, մռնչալ, զռռալ, ոռնալ:

Խշշոց մռնչոց զռռոց ոռնոց

2. Առաջին շարքի յուրաքանչյուր բառ հնարավոր բոլոր ձևերով բաղադրի՛ր (բադադրալ բառեր կազմիր) երկրորդ շարքի ածանցների հետ:

 Ա. Հյուսիս, -հյուսիսային

լեզու, — լեզվական

հայր, — հայրական 

դրախտ, — դրախտային 

տոն, — տոնական

նկարիչ, — նկարչություն 

մեղ(ք), — մեղավոր 

հարս(ն), — հարսնացու 

քն(ի)ն, — քննություն

օտար, — օտարական 

բազում, — բազմավոր 

բն(ական), — բնական

հան(ել), — հանածո 

հաս(նել), —

դր (դնել), — դրածո

շահ(ել), շահաբար 

պահ(ել): -պահածո

Բ. Ույթ, ածո, ական, ային, անի, (ա)բար, ոտի, (ա)վոր, (ա)ցու, ություն: