1, 6-րդ դասարան, Անգլերեն

Diaolgue

Emma : This queue’s long, and i’m bored.

Olivia: Emma, look!

Emma: What?

Olivia: Look — there, is the queue!

Emma: Where?

Olivia: There! It’s that famous tennis player!

Emma: Is it Fernando Torres?

Olivia: No, it isn’t! Fernando Torres isn’t a tennis player. He’s a footballer.

Emma: Well, who is it? What’s his name?

Olivia: It’s a Spanish name.

Emma: Kaka?

Olivia: No! Kaka’s Brazilian, and he’s a footballer too.

Emma: Oh, wait … is it Rafael Nadal?

Olivia: Yes it is! That’s right. He’s gorgeous. Who’s he with?

Emma: Oh! She’s an American actress … Angelina, er …

Olivia: Jolie? Angelina Jolie!

Emma: Yeah.

Olivia: Wow! Oh. No. Look. She isn’t Angelina Jolie.

Emma: No. And look … he isn’t Rafael Nadal. But i’m not bored now! This is fun!

Реклама
1, 6-րդ դասարան, Հայոց լեզու

 Դասարանական աշխատանք

1. Ուշադրություն դարձրո՛ւ առաջին շարքի բաղաձայնների արտասանությանը և փորձի՛ր կետերը փոխարինել համապատասխան հնչյուններով:

բ, պ, փ

գ, կ, ք

դ, տ, թ

ձ, ծ, ց

 ջ, ճ, չ

2. Տրված բաղաձայնները զույգ-զույգ խմբավորի՛ր՝ ըստ օրինակի: Ո՞ր հնչյունը զույգ չունեցավ:

Օրինակ՝

զ-ս:

Վ, շ, , ս, ժ, խ, , հ, ֆ:

վ-ֆ

ժ-շ

ղ-խ

հ

3.   Կետերի փոխարեն գրի՛ր ձայնեղ և խուլ բառերը:

Յ, մ, ն, լ, ր, ռ, վ, ղ, զ, ժ, բ, գ, դ, ձ, ջ հնչյունները ձայնեղ բաղաձայններ են:

Ֆ, խ, ս,շ, հ, պ,փ, կ,ք, տ, թ, ծ, ց, ճ, չ հնչյունները խուլ բաղաձայններ են:

4. Տրված բառազույգերում ընդգծված արմատները համեմատի՛ր և գրի՛ր, թե ի՞նչ փոփոխոթյուն է կատարվել:

Օրինակ՝

տպագիրգրաճանաչ — ի-ն դարձել է ը:

Հայրենասերսիրալիր ե-ի : Սպառազեն զինավառ ե-ի : Անիղձըղձալի ի-ը: Լայնասիրտսրտագին ի-{ը}: Մեծատունտնական ու-{ը}: Բազմագույն, գունագեղ ույ-ու: Հետախույզ, հետախուզել ույ-ու:

5. Գրի՛ր, թե ընդգծված արմատների մեջ ինչ փոփոխություն է կատարվել (փոփոխությունը տեսանելի դարձնելու համար բառը վանկատի՛ր):

Օրինակ՝

կես — կիսատ (կի-սատ) – ե-ն դարձել է ի:

Թիվ-թվանշան(թըվա-նը-շան)-ի-նդարձնելէ ը:

Անասուն — անասնապահ (ու-ն դուրս է ընկել, սղվել է:

Տեր — տիրանալ, էջ-իջնել, ինձ- ընձուղտ, գիծ — գծել, աղավնի — աղավնյակ, կաղնի — կաղնուտ, հուր — հրեղեղեն, հիսուն — հիսնամյա, առու — առվակ, աստղ — աստղային: