Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

Մինչև սարի գագաթը 3000 մ էր։Անցնելով այդ ճանապարհի 1/4 մասը լեռնագնացը նստեց հանգստանալու ։Ապա,անցնելով մնացած ճանապարհի 1/5-ը նա դարձյալ դադար առավ։Ինչքան էր լեռնագնացին մնացել անցնելու մինչև գագաթը

3000:4×1=750

3000-750=2250

2250;5×1=450

Առաջին օրը աշակերտը կարդա գրքի 1/3-ը իսկ երկրորդ օրը 1/6-ը։Գրքի որ մասը մնաց կարդալու։

Երկու քաղաքներից մաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս եկավ երկու մեքենա։Որոշ ժամանականց առաջին մեքենան անցել էր ամբող ճանապարհի 7/16-ը իսկ երկրորդ 4/13-ը։Որ մեքենան էր այդ պահին աելի մոտ ճանապրհին միջակետին

Реклама
Ռուսաց լեզու

классная работа

Прилагательное. Вопросы КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ? КАКИЕ?
А. Упражнение 1. Составьте словосочетания с данными прилагательными. Поставьте прилагательные в нужной форме.
Модель: новый – дом, комната, окно. – Новый дом, новая комната, новое
окно.

  1. большой – город, улица, здание, магазины;

большой город

большая улица

большое здание

большой магазины

  1. красный – карандаш, шапка, пальто, ручки;

красный карандаш

красная шапка

красное пальто

красная ручки

  1. хороший – день, подруга, место, друзья.

хороший день

хорошая подруга

хорошае место

хорошие друзья

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

1230

Մի փաթետում կա 324/15 գործվածք մ գոծվացք,իսկ երկրորդում 597/30մ։Որ փաթեթու է գործվածքն ավելի քիչ և որքանով։

324×30=9720

597×15=8955

324/15 ավելի մեծ է

1231

Առաջին շտեմարանում կա 13/21տ ցորեն երկրորդում 9/14 տ։Որ շտեմարանում ավելի շատ ցորեն կա և որքանով։

13×14=182

21×9=189

9/14 ավելի մեծ է

1232

Մեքենան անցել է ճանապարհի 7/20-ը։Ճանապարհի որ մասն է մնում անցնելու։

20-7=13

1233

ABC եռանկյան կողմերի երկարություններն են AB=2/3 BC=1/4 CD=1/2

Մաթեմատիկա, Ընտրություն

Ընտրությամբ ֆործունեություն

1․ Առավելագույնը քանի՞ լիալուսին է կարող լինել մեկ տարվա ընթացքում, եթե հայտնի է որ այն տեղի է ունենում 29 օրը մեկ:

1 ) 1

2) 12

3) 13

4) 29

2․ Քանի՞ թիվ կա 84-ից մեծ և 145-ից փոքր թվերի միջև։

1 ) 51

2) 12

3) 63

4) 61

3. Գտնել

35×4-35=105

35×4=140

140-35=105

արտահայտության արժեքի վերջին թվանշանը։

1) 8

2) 6

3) 5

4) 3

4․ Գտնել ամենամեծ յոթանիշ թվի թվանշանների գումարը։

1) 81

2) 63

3) 64

4) 21

5․ Խխունջը ցողունի երկայնքով օրվա ընթացքում բարձրանում է 3սմ, իսկ գիշերն իջնումէ 2սմ: 20սմ երկարությամբ ցողունի հիմքից սկսելով քանի՞օրում խխունջը կհասնի գագաթին:
1) 7

2) 18

3) 19

4) 20

6․  8 8 8 8 8 8 8 8 թվանշանների միջև քանի հատ + նշանը դնելով է հնարավոր ստանալ 1000թիվը:

1) 5

2) 4

3) 5 և 4

4) այլ պատասխան:

7․  Գտիր այն թիվը, որը բաժանվում է 4-ի և 9-ի։ Ինչի է հավասար այդ թվի թվանշանների գումարը։

1) 8

2) 6

3) 9

4) 4

8. Խանութում ստացան 120 տոննա ձմերուկ: Առաջին օրը վաճառեցին ամբողջ ձմերուկի կեսը, իսկ երկրորդ օրը՝ 10 տոննա: Որքա՞ն ձմերուկ մնաց վաճառելու։

120:2=60

60-10=50

9. Բագրատն ունի 9 մետաղադրամ, յուրաքանչյուրը 2 ցենտ արժեքով, իսկ նրա քույր Աննան` 8 մետաղադրամ, յուրաքանչյուրը 5 ցենտ արժեքով։ Երկուսը միասին քանի՞ մետաղադրամ ունեն և ինչ արժեքով։

9×2=18

9×5=45

45+18=