Հայոց լեզու

Լեզվական աշխատանք

Տրված բառերը վանկատիր:
Ա. Արքայական
ար-քա-յա-կան, մեծանալ-մե-ծա-նալ, կենտրոնական-կեն-տրո-նա-կան, վերջնական-վերջ-նա-կան, ճերմակաթև-ճեր-մա-կա-թև:
Բ. Հևասպառ-հե-վա-սպառ, կեղևապատ-կե-ղե-վա-պատ, տերևաթափ-տեր-րե-վա-թափ, կարևորել-կա-րե-վոր-վել, թևատարած-թե-վա-տա-րած:
Գ. Անկրկնելի-ան-կըրկ-նե-լի, անդնդախոր-ան-դըն-դա-խոր, մտածել-մը-տա-ծել, գտնել-գըտ-նել, արկղ-ար-կըղ:

Տրված վանկերը միացրու՛: Ընդգծվածները ինչու՞ են կոչվում գաղտնավանկ:
Օրինակ՝
սըր-տոտ-սրտոտ

Գը-լուխ-գլուխ-, աս-տըղ-աստղ, հըռ-չակ-հռչակ, գը-նացք-գնացք, վըխ-տալ-վխտալ, ան-կըրկ-նե-լի-անկրկնելի, շը-րըխ-կան-շրխկան,  թըռ-վը-ռալ-թռվռալ, կըրկ-նու-թյուն-կրկնություն, ձե-ռըն-տու-ձեռնտու:

Տրված բառերը վանկատի՛ր գաղտնավանկի ը-երը գրելով:
Կրկին-կըր-կին, դռնբաց-դը-ռըն-բաց, երբեմն-եր-բե-մըն, գրքային-գըր-քա-յին, կրակ-կը-րակ, ուրեմն-ու-րե-մըն, ծանր-ծա-նըր, սրտաբաց-սըր-տա-բաց, զվարթ-զը-վարթ, տխրել-տըխ-րել, խմբավորել-խըմ-բա-վո-րել:

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s