Հայոց լեզու

Լեզվական աշխատանք

Տրված բառերը վանկատիր:
Ա. Արքայական
ար-քա-յա-կան, մեծանալ-մե-ծա-նալ, կենտրոնական-կեն-տրո-նա-կան, վերջնական-վերջ-նա-կան, ճերմակաթև-ճեր-մա-կա-թև:
Բ. Հևասպառ-հե-վա-սպառ, կեղևապատ-կե-ղե-վա-պատ, տերևաթափ-տեր-րե-վա-թափ, կարևորել-կա-րե-վոր-վել, թևատարած-թե-վա-տա-րած:
Գ. Անկրկնելի-ան-կըրկ-նե-լի, անդնդախոր-ան-դըն-դա-խոր, մտածել-մը-տա-ծել, գտնել-գըտ-նել, արկղ-ար-կըղ:

Տրված վանկերը միացրու՛: Ընդգծվածները ինչու՞ են կոչվում գաղտնավանկ:
Օրինակ՝
սըր-տոտ-սրտոտ

Գը-լուխ-գլուխ-, աս-տըղ-աստղ, հըռ-չակ-հռչակ, գը-նացք-գնացք, վըխ-տալ-վխտալ, ան-կըրկ-նե-լի-անկրկնելի, շը-րըխ-կան-շրխկան,  թըռ-վը-ռալ-թռվռալ, կըրկ-նու-թյուն-կրկնություն, ձե-ռըն-տու-ձեռնտու:

Տրված բառերը վանկատի՛ր գաղտնավանկի ը-երը գրելով:
Կրկին-կըր-կին, դռնբաց-դը-ռըն-բաց, երբեմն-եր-բե-մըն, գրքային-գըր-քա-յին, կրակ-կը-րակ, ուրեմն-ու-րե-մըն, ծանր-ծա-նըր, սրտաբաց-սըր-տա-բաց, զվարթ-զը-վարթ, տխրել-տըխ-րել, խմբավորել-խըմ-բա-վո-րել:

Реклама
С рубрикаий, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք 23․09․2021

235.Կիռարելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները՝հաշվեք առավել հարմար եղանակով.

Դ.1035+49+465+101=101+49+465+1035=1250

101+49=150

150+465=215

1035+215=1250

Ե.654+17+346+250+750=17+250+346+654+750=2018

17+250=267

267+346=614

614+654=1268

1268+750=2018

Զ.2059+2311+441+689+14=14+441+689+2059+2311=

14+441=455

455+689=1144

1144+2059=3203

3203+2311=5514

239.Մի արտադրամասում կար 53 հաստոց,իսկ մյուսում՝12-ով  ավելի:Երկրորդ արտադրամասում ավելացրին ևս 17 հաստոց:Ընդամենը քանի հաստոց եղավ երկու արտադրամասերում:Կփոխվի՞ արդյոք հաստոցների այդ քանակը,եթե հաստոցներն ավելացնեն առաջին արտադրամասում:

53+12=65

65+17=82

Պատ.՛Այո