Հայոց լեզու

Գոյական-գործնական աշխատանք

Դուրս գրեք հոգնակի թվով օգտագործված գոյականները և առանձնացրեք հոգակիի վերջավորությունը:

Սեղան, կախիչ, մարդիկ, հանելուկներ, մատներ, կապիկներ, ժամացույցներ, դաս, կաշիներ, լարեր, պատուհաններ, նախագահներ, տնակներ, հոգիներ:

Մարդիկ-իկ

Հանելուկներ-ներ

Մատներ-ներ

Կապիկներ-ներ

Ժամացույցներ-ներ

Կաշիներ-ներ

Լարեր-եր

Պատուհաններ-ներ

Նախագահներ-ներ

Տնակներ-ներ

Հոգիներ-ներ

Բառերը դարձրեք հոգնակի և խմբավորեք

Դաս, գրիչ, լուր, քար, հիշողություն, տետր, վագր, տղա, արկղ, ցուցատախտակ, կողմնացույց, հուշ, մազ, լեզու, կակաչ, փայտ, սունկ, աչք:

ԵՐ-ով ավարտվողներՆԵՐ-ով ավարտվողներ
դասերգրիչներ
լուրերհիշողություններ
քարերտղաներ
տետրերցուցատախտակներ
վագրերկողմացույցներ
արկղերլեզուներ
հուշերկակաչներ
մազեր 
փայտեր 
սնկեր 
աչքեր 

1. Առանձնացրեք գոյականները

Աշխատելով, աշխատանք, հիշողություն, մազեր, հոգիներ, գեղեցիկ, դանդաղ, գեղեցկություն, մեղմորեն, խոսելով, գրիչ, խոսք, վազելով, վազք, սեղան, անտառ, խոսում, գոռում, մեծանում, խոսք, վերադառնալով, տնտեսուհի, հաճելի:

Աշխատանք

Հիշողություն

Մազեր

Հոգիներ

Գեղեցկություն

Գրիչ

Խոսք

Վազք

Սեղան

Անտառ

Խոսք

Տնտեսուհի  

2. Եզակի գոյականները դարձրեք հոգնակ

Գիրք-գրքեր

Սիրտ-սրտեր

Գազան-գազաններ

Մեխ-մեխեր

Կարիճ-կարիճներ

Շուն-շներ

Մեքենա-մեքենաներ

Նստարան-նստարաններ

Տուն-տներ

Սեղան-սեղաններ

Հայ-հայեր

Реклама