Հայոց լեզու

Մայրենի-լեզվական աշխատանք

1․Գտի՛ր բազմավանկ բառերը և վանկատի՛ր:

Ուրագ, ու-րգն  

գույն, գույն

աշուն, ա-շուն

ուսուցիչ, ուս-ու-ցիչ

դանակ, դա-նակ

գետ, գետ

 թաշկինակ, թաշ-կի-նակ

թռչուն, թռ-չուն

այգեպան, այ-գե-պան
աստղ, աս-տղ

կրակ, կը-րակ

փայտ, փայտ

կիրակի, կի-րա-կի

երեխաներ, եր-ե-խա-ներ

բանջարեղեն, բան-ջա-րե-ղեն

սիրտ, սիրտ

օտարական, օ-տա-րա-կան
հողագործ, հող-ա-գործ

գարնանային, գար-նա-նա-յին

 հեռախոս, հե-ռա-խոս

կառապան, կա-ռա-պան

 մուկ, մուկ

մկնիկ, մկ-նիկ

 շուն,շուն
շնիկ,շը-նիկ

 փոքր, փո-քըր

 փոքրիկ, փո-քրիկ

 հերթապահ, հեր-թա-պահ

 բանալի, բա-նա-լի

 կայծ,կայծ

կայարան,կա-յա-րան

 Երևան,եր-եվ-ան

 ելակ,ել-ակ
եղանակ,եղ-ա-նակ

 սիրասուն, սի-րա-սուն

վրան,վ-րան

 խնդիր,խն-դիր

 բռնակ,բըռ-նակ

 մկրատ, մկ-րատ

գլուխ, գը-լուխ

խնձոր,խն-ձոր

 բարձր,բար-ձր
շրջան,շր-ջան

 թխվածք,թխ-ված-քտ

 մթնել,մթ-նել

 թանձր,թան-ձր

 պտույտ,պտ-պը-ուտ-յտ

 մանր,մա-նր

 վագր, վա-գր

սղոց, սղ-ոց

նվեր,նը-վեր

 չմուշկ,չմ-ուշկ
պտուղ,պտ-ուղ

 թմբուկ,թմ-բուկ

 բարևել,բար-եվ-ել

 երևալ,եր-եվ-ալ

 կարևոր,կա-րե-որ

 արևաշող,ար-եվ-ա-շող

սևագիր,սեվ-ա-գիր

 սերկևիլ,սեր-կեվ-իլ
տերևաթափ,տե-րեվ-ա-թափ

 Իջևան, իջ-եվ-ան

անձրևանոց, ան-ձրեվ-      ա-նոց

թևավոր, թեվ-ա-վոր

ուղևոր,ուղ-եվ-որ

 Սևան,սեվ-ան

 Շատրվան,շա-տր-վան

օդաչու,օդ-ա-չու

2․Գրել տրված բառերի հոմանիշները.

Կառուցել-սարքել, լուսամուտ֊պատուհան, քնել-ննջել, կարդալ-ընթերցել, դասատու-ուսուցիչ, գուրգուրել-շոյել, քաղցած-սոված, հոտավետ-բուրավետ , իմաստուն-խելացի, ջանասեր-աշխատասեր, զվարթալ-ուրախանալ  , վճիտ-նիհար, երփներանգ-գունավոր, ճերմակ-սպիտակ, խիզախ-անվախ,  տապ-շոգ, աքլոր-աքաղաղ,  ըմպել-խմել։

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s